Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez IPF Medical 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000943995, NIP: 781-190-48-22, telefon+48 61 222 37 28; adres e-mail: biuro@ipfmedical.pl , strona internetowa: www.ipfmedical.pl
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. IPF Medical – spółka IPF Medical 2 z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000943995, NIP: 781-190-48-22.
  2. Spółki z grupy IPF – (1) spółka IPF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000592356, NIP: 781-183-08-39, (2) spółka IPF Global sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000596494; NIP 781-187-20-80, (3) IPF Jobs sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000413119, NIP: 781-187-57-47, (4) IPF Group sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000597377, NIP: 781-192-18-03,
  3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
  4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  5. Portal – strona internetowa IPF Medical, dostępna pod adresem: www.ipfmedical.pl
  6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  9. Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez IPF Medical opisane w części II niniejszego Regulaminu.
  10. Usługodawca – IPF Medical.
  11. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług IPF Medical, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu 4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 5. Usługodawca zapewnia działanie swojego systemu teleinformatycznego w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

Usługi objęte Regulaminem

Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez IPF Medical:

 1. Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu powiadomień na temat aktualnych wydarzeń związanych z działalnością IPF Medical, w szczególności ofert pracy, za pomocą poczty elektronicznej do Usługobiorcy, który dokonał subskrypcji, poprzez platformę mailingową. Usługa dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, dostępny jest na Portalu, w zakładce „Powiadomienia”. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 2. Publikowanie ogłoszeń – Usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu i nieodpłatnie, treści aktualnych ofert zatrudnienia pochodzących od spółki IPF Medical. Usługa dostępna jest na Portalu, w zakładce „Oferty pracy”.
 3. System rekrutacyjny on-line – Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu Usługobiorcy interaktywnego formularza służącego zgłoszeniu do trwającego procesu rekrutacyjnego. Usługa dostępna jest poprzez Portal w zakładce „+ Dodaj swoje CV”. Poprzez formularz Usługobiorca przesyła swoje dane kontaktowe oraz plik elektroniczny zawierający CV.
  1. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez IPF Medical”, która stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
  2. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w „Polityce prywatności”, zamieszczonej na Portalu. 4. Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Usługobiorcy przesłane na adres e-mail: biuro@ipfmedical.pl : a) przesłać aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi; b) poinformować Usługobiorcę o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

Warunki świadczenia Usług

 1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej;
  3. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies;
  4. posiadanie oprogramowania umożliwiającego wygenerowanie plików elektronicznych w formacie: jpg, .doc, .odf, .pdf, lub .zip, o maksymalnym rozmiarze pliku 15 MB
   1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych IPF Medical treści o charakterze bezprawnym.
   2. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Usługodawcy, ma on prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
   3. IPF Medical nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem IPF Medical.
   4. Niezależnie od powyższego IPF Medical ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. IPF Medical nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
   5. IPF Medical zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług Usługobiorca może przesyłać na adres email: biuro@ipfmedical.pl lub pisemnie – na adres siedziby IPF Medical.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej).
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji lub pisemnie, jeżeli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Dane osobowe Usługobiorcy

 1. Usługodawca informuje, że dla świadczenia Usług niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach przypisanych do poszczególnych Usług, w szczególności imienia, nazwiska i adresu e-mail, miejsca zamieszkania, kodu pocztowego, numeru telefonu.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych IPF Medical określa Polityka prywatności, zamieszczona na Portalu.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez IPF Medical na warunkach uregulowanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z treści zawartych na Portalu oraz wchodzących w skład Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane prezentowane na stronie internetowej IPF Medical nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia IPF Medical.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 11.04.2018.
 2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez IPF Medical.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu.
 4. IPF Medical zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na Portalu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.